Privacybeleid

Proxistore nv (hierna ‘Proxistore’) besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van haar activiteiten. Hiertoe verbindt Proxistore zich ertoe de Europese en Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens volledig na te leven, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’), evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van dit privacybeleid is het beschrijven van de manier waarop Proxistore uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, hetzij in het kader van uw relatie met Proxistore, uw bezoek aan de website van Proxistore, of wanneer u websites bezoekt via welke Proxistore mogelijk cookies plaatst (hierna aangeduid als de “Partner Site(s)” of de “Partner(s)”).

Dit privacybeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Proxistore nodigt u daarom uit om regelmatig de meest recente versie van het privacybeleid op haar website te raadplegen. 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Proxistore nv, geregistreerd bij de KBO onder ondernemingsnummer 0534.497.219.

Voor algemene vragen over dit privacybeleid of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Proxistore: 

Welke persoonsgegevens verzamelt Proxistore?

De website van Proxistore heeft openbare rubrieken die onbeperkt toegankelijk zijn voor alle bezoekers, en afgeschermde rubrieken die toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën gebruikers.

De volgende persoonsgegevens kunnen door Proxistore worden verzameld:

Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld? 

Uw persoonsgegevens kunnen op twee verschillende manieren worden verzameld:

Een ‘cookie’ is een bestandje dat door onze webserver wordt verzonden en op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte website bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek (waaronder de locatie van uw apparaat).

Op welke wettelijke gronden en voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verzameld/gebruikt door Proxistore?

A – Gebruik van de persoonsgegevens van klanten/prospects van Proxistore 

Proxistore baseert zich op de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen voor de volgende doeleinden:

Proxistore verwerkt uw persoonsgegevens om vast te stellen welke informatie aan u moet worden verstrekt, om eventuele vragen te beantwoorden, om contact met u op te nemen, om offertes aan u te richten, enzovoort.

Proxistore verwerkt uw persoonsgegevens om u de producten en/of diensten te leveren die u hebt aangevraagd, om u contractuele documenten, facturen, enz. te sturen.

Proxistore baseert zich op haar legitieme belang voor de verwerking en het volgende doel:

Het legitieme belang van Proxistore is het ontwikkelen van haar bedrijf en het opbouwen van klantenbinding.

(de kwaliteit van de beschikbare informatie en de ergonomie ervan verbeteren, het browsen optimaliseren, bezoekersstatistieken samenstellen, enz.)

Proxistore streeft naar het legitieme belang om de gebruikerservaring op haar website te verbeteren.

Proxistore kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan haar wettelijke en/of reglementaire verplichtingen.

B – Gebruik van persoonsgegevens van bezoekers die surfen op de website van Proxistore en/of op de Partner Site(s)

Proxistore baseert zich op uw toestemming voor de volgende verwerkingen en doeleinden:

Proxistore kan de prestaties en effectiviteit meten van de advertenties die aan u worden getoond en kan gebruikmaken van marktonderzoek om meer te weten te komen over het publiek dat de websites bezoekt en de advertenties bekijkt. 

Proxistore kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om haar systeem te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. 

Proxistore baseert zich op haar legitieme belang voor de volgende verwerkingen en doeleinden:

Proxistore streeft naar het legitieme belang om reclamediensten met toegevoegde waarde aan haar Partners te leveren.    

Proxistore streeft naar het legitieme belang om haar reclamediensten aan haar Partners te leveren. 

Proxistore streeft naar het legitieme belang om de veiligheid, beveiliging en goede werking van haar diensten te waarborgen.

Proxistore streeft naar het legitieme belang om haar diensten, technisch gezien, aan haar Partners te kunnen leveren.

Zolang de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de legitieme belangen van Proxistore, zal Proxistore altijd trachten een billijk evenwicht te vinden tussen het nut van de verwerking van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw rechten en vrijheden, in het bijzonder de bescherming van uw privacy. 

Proxistore kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan haar wettelijke en/of reglementaire verplichtingen.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?  

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

De persoonsgegevens van klanten/prospects worden tot twee jaar na het einde van de contractuele/precontractuele relatie bewaard, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, die tien jaar worden bewaard.

Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden maximaal 365 dagen bewaard. 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld? 

Proxistore deelt uw persoonsgegevens niet met derden. Proxistore kan uw persoonsgegevens echter delen met haar dochterondernemingen en onderaannemers die in haar opdracht werken. 

Daarnaast behoudt Proxistore zich het recht voor om uw persoonsgegevens te delen op verzoek van een wettelijke autoriteit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Proxistore neemt passende organisatorische en technische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen onwettige of onbedoelde vernietiging, onbedoeld verlies, wijziging, ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. 

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering? 

Proxistore neemt geen volledig geautomatiseerde beslissingen jegens u die juridische gevolgen voor u zouden kunnen hebben of die u op een vergelijkbare manier aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden. Proxistore maakt echter profielen aan die kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde reclame te verspreiden. 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen? 

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving beschikt u over de volgende rechten, die u te allen tijde kosteloos kunt uitoefenen, behalve in geval van misbruik:

A – Recht op toegang 

U hebt het recht om van Proxistore bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt. En indien dergelijke gegevens worden verwerkt, kunt u om toegang tot dergelijke gegevens verzoeken. De volgende informatie wordt u dan ook verstrekt:

B – Recht op correctie

U hebt te allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren. 

C – Recht op wissen

U hebt het recht om Proxistore te vragen uw persoonsgegevens te wissen in de volgende gevallen:

D – Recht op bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het opstellen van profielen, door Proxistore in het kader van haar legitieme belangen. In dat geval zal Proxistore de verwerking staken, tenzij deze noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of indien Proxistore dwingende legitieme gronden kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en uw rechten en vrijheden.

U hebt ook het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, voor commerciële doeleinden. 

E – Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de verwerking is beperkt, met uitzondering van opslag, mogen persoonsgegevens waarvoor beperkingen gelden alleen verder worden verwerkt binnen de grenzen die zijn vastgesteld met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt het recht om Proxistore te verzoeken de verwerking te beperken wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: 

F – Recht op overdraagbaarheid 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als dit technisch mogelijk is.

G – Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te trekken, net zo gemakkelijk als u deze toestemming hebt gegeven.

H – Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

U kunt elk verzoek of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Proxistore richten aan de Gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Proxistore via de contactgegevens vermeld in de rubriek ‘Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke’ hierboven. Proxistore verbindt zich ertoe uw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en in elk geval binnen één maand (behoudens bij wet toegestane verlengingen gezien de complexiteit van uw verzoek).

Traceren van meerdere apparaten

Om advertentieconversies te meten en te rapporteren wanneer deze plaatsvinden na meerdere interacties op verschillende apparaten, kunnen de externe serviceproviders van Proxistore cookies of andere technologieën voor gegevensverzameling instellen en/of gebruiken waarmee informatie wordt verzameld (met uitzondering van uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze website en andere websites en/of mobiele websites op uw verschillende apparaten, om op die verschillende apparaten content en advertenties te tonen over goederen en services die voor u interessant zijn.

Onze Partner gebruikt een probabilistisch model door anonieme signalen te matchen om te proberen een gebruiker te identificeren. Deze signalen omvatten:

Als u meer informatie wilt over deze praktijk en over uw keuzes in dit verband, raadpleegt u het vertrouwelijkheidsbeleid van de betreffende derde partijen.

In een dergelijk geval treden de adverteerders voor wie de advertentiecampagne door Proxistore wordt gepubliceerd op als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en treedt Proxistore op als de gegevensverwerker (in de zin van artikel 4 van de AVG).

Informatie met betrekking tot de geolocatie 

U kunt te allen tijde voorkomen dat Proxistore uw geolocatie bepaalt. 

Ga hiervoor naar een van de volgende links onder aan de website van Proxistore: 

Klik vervolgens op de knop ‘Stop being geolocated by Proxistore’ (Stop geolokalisatie door Proxistore) op de Proxistore geoloc-widget.

Deze handeling moet worden herhaald met elke browser en elk apparaat waarmee u de plaatsing van Proxistore-cookies hebt geaccepteerd.

Aarzel niet meer !

Neem contact op met een expert voor een demo van onze oplossingen en technologieën

DEMO AANVRAGEN