ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PLATFORM

Artikel 1 – Identificatie en algemeenheden

1.1. Het platform Proxistore (hierna “het Platform” genoemd) wordt gehost en geëxploiteerd door PROXISTORE SA (hierna “Proxistore” genoemd), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is laan Einstein 11, 1300 te Wavre, België en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0534.497.219.

1.2. Om toegang te krijgen tot het Platform dient de gebruiker (hierna « Adverteerder ») deze Algemene Voorwaarden gelezen te hebben en alle bepalingen daarvan aanvaard te hebben (hierna « de Voorwaarden »).

1.3. PROXISTORE behoudt zich steeds het recht voor om deze Voorwaarden, alsmede de toegangsvoorwaarden voor en de inhoud van de Site te wijzigen. In geval van wijziging wordt de Adverteerder daarvan bij elke raadpleging van de Site op de hoogte gebracht. De Adverteerder die bezwaar maakt tegen één of meer grondige wijzigingen van de Site, heeft, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 11 van de Voorwaarden, de mogelijkheid om zich onmiddellijk te laten uitschrijven. De gewijzigde Voorwaarden worden geacht niet van toepassing te zijn tijdens de opzegtermijn.

1.4. Het feit dat PROXISTORE zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling uit deze Voorwaarden betekent geenszins dat ze van deze bepaling afziet.

Article 2 – Definities

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Article 3 – Doelstelling en Inhoud van het Platform

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen de Adverteerder en PROXISTORE met het oog op het verspreiden van Advertenties, via het Proxistore Netwerk, op de site(s) van de Uitgevers, aangesloten bij het Proxistore Netwerk. Het Platform biedt aan de Adverteerder de mogelijkheid om advertentieruimte op deze sites te kopen. De weergave van de geplaatste Advertenties wordt uitgevoerd middels een geoptimaliseerd systeem van geolocalisatie van de internetgebruiker en het verzorgingsgebied van de Advertentie.

Article 4 – Toetredingsvoorwaarden Adverteerders en Persoonlijke Identificatiecodes

4.1 Om toegang te krijgen tot de diensten van het Netwerk, dient de Adverteerder het online inschrijvingsformulier in te vullen en de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, door het vakje «Hierbij verklaar ik de Algemene Voorwaarden in hun geheel gelezen te hebben en ermee in te stemmen» aan te vinken. Zodoende wordt de Adverteerder automatisch lid van het Proxistore Netwerk.

4.2 Tijdens de inschrijving dient de Adverteerder een zelfgekozen toegangscode en wachtwoord in te geven. Hij alleen draagt zorg voor de vertrouwelijkheid en het exclusieve gebruik daarvan; de Adverteerder is uitsluitend verantwoordelijk in geval van verlies, diefstal of gebruik door derden. In geval van verlies of diefstal van zijn logingegevens, of zodra de Adverteerder merkt dat iemand anders toegang heeft gehad tot de Site aan de hand van zijn persoonlijke toegangscode, moet hij PROXISTORE daar onmiddellijk van inlichten door een e-mail te sturen naar admanager@proxistore.com. De Adverteerder ontvangt een e-mail met zijn nieuwe persoonlijke toegangscode en wachtwoord. Zolang de Adverteerder PROXISTORE niet verwittigt, worden de oorspronkelijk overgemaakte persoonlijke toegangscode en wachtwoord ontegensprekelijk geacht door de Adverteerder zelf te zijn gebruikt.

4.3 De Adverteerder is volledig en exclusief verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd met behulp van zijn persoonlijke logingegevens. PROXISTORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle verlies of schade die de Adverteerder zou kunnen oplopen ten gevolge van het ongeoorloofde gebruik van zijn persoonlijke logingegevens door anderen, zelfs als de Adverteerder daar niet van op de hoogte was.

4.4 PROXISTORE behoudt zich het recht voor de toegang tot haar Site te ontzeggen aan elke Gebruiker die zich niet aan deze Voorwaarden houdt.

4.5 In geval van betwisting erkennen de partijen bewijskracht aan de eventueel door PROXISTORE geproduceerde server opnamen van het gebruik van de Site en meer bepaald van het gebruik van de persoonlijke logingegevens van de Adverteerder.

Article 5 – Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen worden door het Netwerk verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “Privacywet”).

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. administratief beheer van de gebruikersaccounts van het Netwerk en de klanten;
  2. optimalisering van de service;
  3. informatieverspreiding over nieuwe diensten of producten van PROXISTORE en verzending via e-mail van de elektronische Newsletter, op voorwaarde dat de Adverteerder vooraf heeft laten weten dat hij daarmee instemt door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken;.
  4. voor commerciële doeleinden, met name ter identificatie van potentiële klanten en om de Gebruikers te informeren over producten en diensten;
  5. ten behoeve van het beheer van facturatie en de betalingstermijnen in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 10.

Natuurlijke personen die geen post meer wensen te ontvangen van PROXISTORE en/of zich verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kunnen dit op elk moment doen per e-mail naar admanager@proxistore.com of een brief naar: PROXISTORE NV, Julie Dambly – Project Manager Proxistore, 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 4, België.

Bovendien beschikken natuurlijke personen, overeenkomstig de Privacywet, over een recht op toegang tot en verbetering van de door PROXISTORE opgeslagen persoonsgegevens. In dat geval kan de Adverteerder een verzoek tot inzage van de aldus meegedeelde persoonsgegevens versturen naar: admanager@proxistore.com of, per gewone post, naar volgend adres: PROXISTORE NV- Proxistore, Leopold II-laan, 170, 1080 Brussel, België.

Article 6 – Verplichtingen van de Adverteerder en Garanties

6.1. De Adverteerder verklaart en garandeert hierbij:

  1. dat hij bekwaam en, in voorkomend geval, bevoegd is om deze Voorwaarden te aanvaarden en in het algemeen om in naam en voor rekening van een andere natuur- of rechtspersoon te handelen, in wiens opdracht hij de Advertenties plaatst die het voorwerp uitmaken van deze Voorwaarden, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
  2. dat alle, door hem aan PROXISTORE overgemaakte gegevens volledig, correct en actueel zijn;
  3. dat hij voldoende bevoegd en gemachtigd is om aan PROXISTORE en haar partners toestemming te geven en het recht te verlenen om de Advertenties van de Adverteerder te gebruiken, hosten, opslaan, kopiëren, wijzigen, dupliceren, tonen, publiceren, overmaken en verspreiden (met inbegrip van de volledige inhoud van de Advertenties en sites waar de in de Advertenties geplaatste links naar verwjzen);
  4. dat de Advertenties (en de inhoud daarvan), sites en/of webpagina’s waar de in de Advertenties van de Adverteerder geplaatste links naar verwijzen (evenals de daarop aangeboden Diensten van de Adverteerder), of het gebruik daarvan, zoals bedoeld in deze Voorwaar den, geen inbreuk maken op en/of aanmoedigen tot het overtreden van de daarop van toepassing zijnde wetgeving, regelgeving of beroepscodes en evenmin de intellectuele of industriële eigendomrechten van derden schenden en dat ze geen schadelijke, beledigende, obscene, bedreigende of lasterlijke informatie bevatten.

6.2 Elke partij doet afstand van al haar overige, schriftelijke of mondelinge verplichtingen en garanties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of vermeld in deze Voorwaarden. Niets in deze Voorwaarden kan echter de aansprakelijkheid van iedere partij beperken in geval van bedrog of zware of opzettelijke fout.

6.3 PROXISTORE wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor eventuele technische storingen te wijten aan de Adverteerder, die de doorverwijzing van de Gebruiker naar Redirect Links tijdelijk onmogelijk zouden maken.

Article 7 – Advertenties

7.1 De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Advertenties, die door de Adverteerder of in diens opdracht worden geplaatst, ligt uitsluitend bij de Adverteerder zelf. Hij is uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van de sites alsook voor de hyperlinks en pagina’s waarnaar de Redirect Links verwijzen die hij in zijn Advertenties plaatst. Tot slot is de Adverteerder uitsluitend verantwoordelijk voor de door hem aangeboden diensten en producten. PROXISTORE is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Advertenties, in het bijzonder voor de geldigheid, juistheid en rechtmatigheid daarvan of als blijkt dat die indruist tegen de rechten van derden, enz.

7.2. De Adverteerder garandeert dat de advertenties voldoen aan de geldende bepalingen inzake reclame- en marktpraktijken. De Adverteerder garandeert dat de Advertenties meer geen bestaande wetten of regels overtreden en dat ze de openbare orde of goede zeden niet storen.

7.3. De Adverteerder verbindt zich ertoe dat de Advertenties in geen geval hyperlinks bevatten die verwijzen naar sites met lasterlijke, schadelijke of verboden inhoud, die de rechten van derden schenden of de openbare orde of goede zeden verstoren.

7.4. PROXISTORE behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, Advertenties te weigeren waarvan zou blijken dat die in strijd zijn met haar materiële en morele belangen, vooral wanneer de verspreiding daarvan waarschijnlijk het imago of dat van het Proxistore Netwerk kan aantasten, of dat die de goede zeden en openbare orde kunnen verstoren, onwettig zijn, of om welke reden dan ook. PROXISTORE behoudt zich tevens het recht voor om Advertenties te verwijderen die inbreuk maken op deze Voorwaarden of waarover zij klachten heeft ontvangen. PROXISTORE kan dit recht op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken, uitoefenen.

7.5. Behoudens andersluidend beding, erkent de Adverteerder dat PROXISTORE geen garantie wil noch kan bieden omtrent de termijn waarbinnen Advertenties op de sites worden geplaatst of over het aantal vertoningen of klikken die gegenereerd worden per advertentie vanaf de sites van de op het Netwerk aangesloten Uitgevers.

7.6. PROXISTORE draagt geen verantwoordelijkheid voor de weigering van een Advertentie zoals bedoeld in artikel 7.4 van deze Voorwaarden. PROXISTORE is in dergelijk geval niet gehouden tot enige vergoeding aan de Adverteerder.

7.7. Bovendien behoudt PROXISTORE zich het recht voor om de afmetingen en/of het formaat van de geplaatste Advertenties te wijzigen wanneer dit redelijkerwijze nodig is om de Advertenties in overeenstemming te brengen met de technische vereisten.

Article 8 – Verplichtingen van PROXISTORE

PROXISTORE verbindt zich ertoe:

8.1. voor zover mogelijk, de toegang tot haar netwerk te beperken tot Uitgeverswebsites die zij selecteert op grond van hun inhoud, opbouw,navigatiegemak, vertoningsnelheid, enz.;

8.2. registraties van Uitgeverswebsites systematisch te weigeren met (verwijzing naar) pornografische, xenofobe, illegale inhoud, enz., in de mate dat deze inhoud of verwijzingen expliciet in de registratieaanvraag vermeld worden;

8.3. alle nodige maatregelen te treffen teneinde iedere vorm van technische fraude te voorkomen;

8.4. in het kader van de reclamecampagnes van de Adverteerder, statistische gegevens met betrekking tot het aantal vertoningen en het aantal klikken per Advertentie aan de Adverteerder mee te delen, en dit vanaf het begin van elke campagne. Deze statistische gegevens zijn vervat in een soort «Campagnebalans” die de uitvoeringsvoorwaarden van de reclamecampagne toelichten. Deze gegevens zijn raadpleegbaar op het gebruikersaccount van de Adverteerder.

8.5. de redactionele inhoud van Advertenties te controleren en te valideren binnen een tijdspanne van 72 werkuren nadat ze op het platform werden gepost. De ingezonden Advertenties worden pas na deze wachttijd vrijgegeven.

Article 9 – Beperkte aansprakelijkheid

9.1. PROXISTORE kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de Site of voor het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik daarvan. PROXISTORE is dan ook niet verantwoordelijk voor en kan geen enkele garantie bieden omtrent alle software, producten en diensten die via haar Site aan Adverteerders beschikbaar gesteld worden. PROXISTORE staat niet in voor de juistheid en wettigheid van de informatie die op de Site of via de Site aangeboden wordt (met inbegrip van de advertenties die onder de verantwoordelijkheid van de Adverteerder worden gepubliceerd).

9.2. PROXISTORE behoudt zich het recht voor om de op haar Site aanwezige informatie op elk moment te kunnen wijzigen, zonder de Adverteerders daarvan vooraf in te lichten.

9.3. PROXISTORE garandeert niet dat de Site onafgebroken, zonder fouten of storingen, beschikbaar blijft en dat eventuele problemen meteen opgelost zullen worden of dat de Site en het netwerk waar deze op beheerd wordt, geheel vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

9.4. PROXISTORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële of immateriële) schade of verlies zoals commerciële schade, verloren orders, commerciële moeilijkheden, winstderving, verlies van goodwill, cliënteel of omzet die het gevolg zijn van het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken of van een technisch defect.

9.5. PROXISTORE kan a fortiori niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, storing of onderbreking van de dienst te wijten aan overmacht, gebeurtenissen buiten wil en kunnen van PROXISTORE om, of die aan een derde of aan technische onderhoudswerkzaamheden te wijten zijn.

9.6. PROXISTORE garandeert geenszins dat tijdens de reclamecampagne van de Adverteerder concurrerende Advertenties op aangrenzende domeinen geplaatst worden.

Article 10 – Tarieven, Facturen en Betalingsvoorwaarden

10.1. De prijs die de Adverteerder betaalt voor de verspreiding van zijn Advertenties is vastgesteld op basis van de Kost Per Duizend Online Displays en van het prijsmodel dat door PROXISTORE op het Platform beschikbaar wordt gesteld of door de erkende Proxistore dealer wordt voorgesteld.

10.2. De aan het Netwerk aangesloten Uitgevers ontvangen een contractueel vastgelegde vergoeding die berekend is op basis van de Kost Per Duizend, zoals vermeld in de overeenkomst die de individuele relaties tussen PROXISTORE en de Uitgever regelt.

10.3. De vermelde prijzen zijn BTW exclusief. Het bedrag van het daarop van toepassing zijnde BTW-tarief dient daar dan ook bij te worden opgeteld. De Adverteerder gaat ermee akkoord alle verschuldigde bedragen (met inbegrip van de BTW en alle andere door de federale, regionale of lokale instanties opgelegde belastingen of heffingen) in EURO te betalen via één van de op het platform aangeboden betalingsmiddelen. De Adverteerder geeft uitdrukkelijk de toestemming aan PROXISTORE om de door hem aan PROXISTORE verschuldigde bedragen voorafgaand aan de verspreiding van de Advertenties te debiteren.

10.4. Het minimumtarief voor het starten van één of meer reclamecampagne(s) bedraagt 300 EUR, BTW exclusief. Vanaf het moment van betaling wordt het gebruikersaccount van de Adverteerder automatisch aangevuld, waardoor de Adverteerder voor hetzelfde bedrag zijn Advertenties op het Proxistore Netwerk verspreiden.

10.5. Met het oog op een optimale beveiliging van de financiële transacties die via haar platform verlopen, heeft PROXISTORE een overeenkomst gesloten met de gespecialiseerde service provider Ogone (http://www.ogone.com). Alleen Ogone heeft toegang tot de financiële gegevens die op de creditcard van de Adverteerder staan. Deze gegevens worden trouwens uitsluitend in gecodeerde vorm doorgegeven (volgens de SSL 128 bits encryptie standaard). Bovendien worden de creditcardgegevens van de Adverteerder niet opgeslagen en behoudt PROXISTORE alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de betalingsadministratie en voor het aanvullen van de gebruikersaccount van de Adverteerder.

10.6. Voor elke betaling wordt een factuur aangemaakt. Deze factuur is uitsluitend elektronisch beschikbaar: de factuurgegevens kunnen in PDF-bestand in een specifieke rubriek op het Platform geraadpleegd en afgedrukt worden.

10.7 De Adverteerder moet de facturen van PROXISTORE onmiddellijk controleren en zich in de twee weken volgend op de verzending schriftelijk tot PROXISTORE richten in geval van eventuele bezwaren. Na het verstrijken van deze termijn van twee weken, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

10.8. Indien binnen de twee weken na de vervaldag, het over te maken bedrag niet gestort is op de door PROXISTORE aangeduide rekening, wordt de Adverteerder, tenzij andersluidend specifiek akkoord, schuldig beschouwd van achterstallige betaling. De berekening van de boetes bij betalingsachterstand en van de verwijlintresten gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In geval van achterstallige betaling heeft PROXISTORE het recht om de uitvoering van de Advertentie op te schorten tot de vernoemde betaling en om een vooruitbetaling te eisen voor het verder verloop van de plaatsing.

10.9. Een campagne die nog niet gestart is kan kosteloos geannuleerd worden indien de annulering ten laatste drie weken voor het begin van de online publicatie optreedt. Wanneer deze termijn reeds is overschreden, dient de factuur in zijn geheel betaald te worden. De technische kosten die voor de campagne tot de annuleringsdatum al zijn ontstaan (bijvoorbeeld de vormgeving van de Advertentie) zijn volledig ten laste van de Adverteerder. Indien een campagne die al gaande is, geannuleerd wordt, dient de factuur in zijn geheel betaald te worden. De annuleringen zijn enkel geldig indien ze schriftelijk worden ingediend.

10.10. Aanvaarding van deze Voorwaarden houdt automatisch de aanvaarding in van de factuur- en betalingsvoorwaarden door de Adverteerder. PROXISTORE behoudt zich de mogelijkheid voor om een elektronisch factureringssysteem te gebruiken.

Article 11 – Intellectuele Eigendom

11.1. In het kader van deze Voorwaarden kan PROXISTORE op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten ontlenen aan de visuals, het merk of de bestanddelen daarvan, of op de goederen en diensten van de Adverteerder, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 6.1.

11.2. De Adverteerder kan op geen enkele wijze intellectuele eigendomsrechten op de naam Proxistore of onderdelen daarvan, op de visuals of op enig ander kenmerk van de dienst Proxistore ontlenen.

Article 12 – Confidentialiteit

Geen enkel document of gegeven van commerciële of technische aard met betrekking tot de relatie tussen de Adverteerder en PROXISTORE mag worden vrijgegeven aan derden, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de betrokken partij.

Article 13 – Varia

13.1. De Adverteerder erkent en stemt ermee in dat de FAQ’s en de Redactionele Richtlijnen deel uit maken van deze Voorwaarden en dat zij daarin zijn opgenomen door verwijzing. De FAQ’s en de Redactionele Richtlijnen kunnen op elk moment door PROXISTORE gewijzigd worden aan dezelfde voorwaarden als deze volgens welke deze Voorwaarden kunnen worden aangepast.

13.2. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op het gebruik van het Proxistore Platform en hebben dus geen betrekking op andere PROXISTORE producten, die onder het algemeen regiecontract en de daaraan verbonden algemene voorwaarden ressorteren.

Article 14 – Nietigheid, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

14.1. De gedeeltelijke of volledige nietigheid, het verval of de niet-afdwingbaarheid van één van de bepalingen, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. De geheel of gedeeltelijk nietig, vervallen of onuitvoerbaar geworden bepaling wordt als ongeschreven beschouwd. PROXISTORE staat in voor de vervanging daarvan door een andere, gelijkwaardige bepaling.

14.2. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgische recht. Eventuele geschillen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie daarvan ressorteren uisluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Aarzel niet meer !

Neem contact op met een expert voor een demo van onze oplossingen en technologieën

DEMO AANVRAGEN